شنبه, 25 ارديبهشت 1400

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران