شنبه, 30 تیر 1397

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران