شنبه, 29 مهر 1396

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران