چهارشنبه, 25 تیر 1399

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران