دوشنبه, 19 آذر 1397

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران