شنبه, 16 فروردين 1399

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران