شنبه, 25 آذر 1396

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران