یکشنبه, 17 آذر 1398

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران