دوشنبه, 28 مرداد 1398

هدف از تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سما پران