یکشنبه, 04 اسفند 1398

شورای آموزشی تاریخ 94/06/04

جلسه شماره 04/06/94

  • درخصوص گزارش ارزیابی  خواسته شده توسط دانشگاه به تفکیک هر واحد  در اختیار بخش های مختلف قرار گرفته و  مقرر گردید تا هفته آینده تکمیل گردد.
  • درخصوص دانشجو آقای حسن وند مقرر گردید مشکل جابجایی در سامانه بررسی گردد.
  • درخصوص آقای سید پوریا حسامیان مقرر گردید در خصوص 85% سهم مرکز با توجه به عدم مراجعه و نظر ریاست محترم مرکز معاف و با پرداخت 15% سهم جامع انصراف وی موافقت گردد.
  • مقرر گردید سیلابس دیسپچری توسط آقای کوکبی  معاون پژوهش پیگیری و گزارش کار در جلسه آتی ارائه شود .
  • درخصوص تکمیل بانک کارآرفرینان مقررگردید آقای مهندس کوکبی پیگیری های لازم را انجام دهد .
  • در خصوص صورتجلسه پژوهشی دانشگاه جامع مقرر گردید  مهندس آریایی پور اقدام لازم را معمول فرماید.
  • مقررگردید در خصوص دبیرخانه شورا مرکز براساس دستورالعمل ارجاعی دانشگاه جامع اقدامات لازم توسط ریاست محترم مرکز صورت پذیرد.
  • درخصوص دانشجو محمد سهیل انواری مقررگردید با دانشگاه جامع مکاتبه لازم صورت پذیرد تا کسب تکلیف گردد.
  • در خصوص دانشجو آقای بیات مقرر گردید با دانشگاه مکاتبات اداری  صورت پذیرد و کسب تکلیف شود.
  • درخصوص آقای نهاوندی مقررگردید تمامی دروس مانده نامبرده در یک برنامه منسجم امتحان گرفته شود.

 

افراد حاضر در جلسه

آقای  آریایی پور

آقای علیایی

آقای کوکبی

آقای مهردوست

آقای محمود آبادی