یکشنبه, 04 اسفند 1398

شورای آموزشی تاریخ 94/06/16

شورای مرکز علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران جلسه در تاریخ 16/06/94

درخصوص میهمان شدن

  • محمد صالح فامیل پلوئی کاردانی A&P مردود اعلام گردید.
  • حسین باقری کارشناسی E&E مردود گردید.
  • احمد چوپان دشتکی کاردانی A&P منوط به تاییدیه آقای محمود آبادی میباشد.
  • پویارود از مالک اشتر کاردانی A&P در صورت ارائه دروس مندرج موافقت میگردد.
  • سید امیر خونساریان از مشهد کارشناسی خلبانی مردود اعلام میگردد.

2-      مقرر گردید کاپیتان شاهپوری مدیر گروه عملیاتی ( هوانوردی ) – خلبانی کاردانی و کارشناسی –دیسپچری – میهمانداری منصوب شود ،  آقای بهرامیان همکار نامبرده در بخش خلبانی خواهد بود.

3-  در خصوص انتقال دائم

  • هاجر خزلی کارشناسی مکانیک بدلیل عدم ارائه مدرک مستند انتقال یا سکونت در مشهد مخالفت بعمل آمد.
  • فرشته قاسمی کارشناسی مکانیک مردود میباشد.
  • اسلام یوسفی انتقال و تغییر رشته به صنعت هوانوردی موافقت گردید منوط به تایید آقای محمود آبادی
  • علی نجفی از مشهد رشته کارشناسی در صورت موافقت مبدا  موافقت میگردد.
  • محمد شعبانی از مشهد کاردانی A&P موافقت میشود بشرط تایید مبدا

4-      گزارش کاملی توسط آقای مهندس مهردوست در خصوص ضوابط و فرم ارزیابیس  و رتبه بندی ارائه وارزیابی  نهایی انجام گرفت و نمره بخش عامل دوره های آموزشی و بر اساس نشانگرها 50 از 59 کسب شده است

افراد حاضر در جلسه

آقای  آریایی پور

آقای علیایی

آقای شاهپوری

آقای غزنوی

آقای مهردوست