یکشنبه, 30 تیر 1398

شرکت در نمایشگاه

 شرکت در نمایشگاه بین المللی  در تاریخ 22 الی 26 آبانماه به دعوت دانشگاه جامع با سازه های دانشجویان وگروه پژوهشی مرکز.