شنبه, 28 دی 1398

اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

کلاس سیستم های ارتباطی شنبه 16-14 با استاد خیرآبادی

کلاس سیستم های ارتباطی 20-16 با ساتاد بیدمشک

برگزار میگردد