یکشنبه, 04 اسفند 1398

مراجعه به امورمالی

دانشجویان زیر هر چه سریعتر به امور مالی واحد تهران مراجعه کنند:

1-      صادق اشرف زارعی

2-      علی جبری حامد

3-      سید بهنام حسینی

4-      سام حیدری گودرزی

5-      علیرضا سماواتی

6-      حسین صیدی

7-      مصطفی فتحی

8-      سجاد فرهادی

9-      علی قیومی

10-  مسعود کریمی حارث آبادی

11-  سید علی نوری

12-  نوید ولی یانی