جمعه, 24 آبان 1398

اطلاعیه واریز 15% حق ستاد

قابل توجه کلیه داشجویان

خواهشمند است قبل از مراجعه به امورمالی جهت ثبت نام ترم جدید، می بایست مبالغ  سهم ستاد (15% جامع )هزینه ثبت نام ترم اخیر و ترمهای گذشته را از طریق اینترنت پرداخت نموده باشند. در غیر اینصورت امور مالی از انجام ثبت نام ترم جدید معذور خواهد بود.