یکشنبه, 22 فروردين 1400

شرکت در نمایشگاه

در تاریخ 29 مهرماه الی 2 آبانماه 93 درپنجمین نمایشگاه ملی توانمندیهای صنایع هوایی وفضایی ایران واقع در فرودگاه مهرآباد سالن ترمینال 5(سالن حجاج)با دست آوردهای دانشجویان وگروه پژوهشی حضور پررنگ وموثری داشت.