یکشنبه, 22 فروردين 1400

موضوعات مقاله مسابقه

مسابقات فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی سماپران به مناسبت ایام اله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران

الف : بخش مقاله نویسی

موضوع مقاله اول

عواملی که باعث شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران گردید.

موضوع مقاله دوم

علل دشمنی مستمر کشورهای استعماری با انقلاب اسلامی ایران در طول 36 سال گذشته چه بوده است.

موضوع مقاله سوم

روش و ابزارهای مختلفی که در طول مدت 36 سال گذشته دشمنان نظام جهت براندازی از آن بهره برده اند.

موضوع مقاله چهارم

رمز بقاء و دوام انقلاب اسلامی ایران تا کنون بر چه اصول و پایه هایی استوار بوده است.

موضوع مقاله پنجم

با توجه به پیچیدگی ها و مدلهای مختلف برنامه ریزی دشمنان نظام در رو در روئیهای مستقیم و غیر مستقیم با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهترین و موثرترین روش در مقابله با آنان را چگونه ارزیابی مینمایید.به بهترین نگارنده مقاله در هر یک از موضوعات فوق از نفرات اول تا سوم جوائز نفیسی اهداء خواهد شد.