شنبه, 25 ارديبهشت 1400

کدرشته های دوره کاردانی بهمن 96

 

ردیف

نام رشته

کد اشتغال

کد زیر گروه

کد رشته

1

کاردان فنی  اویونیک

164

101

10009

2

کاردان فنی تعمیرونگهداری

164

103

10469

3

کاردان فنی خلبانی

164

110

11725